Salgsbetingelser

Priser

  • Prisene på Gammadatas nettside er angitt uten merverdiavgift. Det tilkommer ingen fakturererings- eller ekspedisjonsavgift.
  • Rabatter som gis via reklameblad o.l. vises ikke i nettbutikken. Eventuelle rabatter legges derimot til i vårt ordresystem slik at du kan se den korrekte kjøpesummen på fakturaen. 
  • Vi tar forbehold om prisendringer ved endrede valutakurser og nye innkjøpsbetingelser.
  • Vi reserverer oss mot eventuelle trykk- og skrivefeil.

Frakt

  • Kunden belastes fraktkostnaden.
  • Leveringstiden vil variere avhengig av produktene som bestilles. Eventuelle transportskader og mangler må rapporteres senest 10 dager etter varemottak.
  • Eventuelle betingelser som ikke er beskrevet på denne siden reguleres av 

Betaling

  • Betalingsbetingelser er normalt per 30 dager fra fakturadato. Gammadata forbeholder seg retten til å kreve alternative betalingsbetingelser, inkl. f.eks. letter of credit eller betaling mot forhåndsfaktura.
  • Varen forblir selgers eiendom inntill kjøpesummen i sin helhet er betalt. Reklamasjon av faktura skal skje innen 8 dager. Etter forfallsdagen debiteres 8% rente.

Garanti

  • Garantier på varen angis av respektive produsent.